Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring


MR Motus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en huurders, potentiële klanten en huurders en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:
-    wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
-    verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevensverwerking
MR Motus verwerkt uw persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u contact met ons heeft gelegd.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-    Het afleveren van een gekocht product op uw huisadres;
-    Het invullen van de huurovereenkomst bij huur van onze producten;
-    Het sturen van facturen;
-    Het analyseren van gegevens van websitebezoekers.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    NAW-gegevens;
-    E-mailadres & telefoonnummer;
-    Alle overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverlening.

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverlening.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. MR Motus zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U kunt uw verzoek zenden aan MR Motus, waarvan de contactgegevens onder aan de privacyverklaring te vinden zijn. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. 

 


MR Motus 
Dalenweg 1
8166 AX Emst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.