Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden


Huurvoorwaarden

Onder “verhuurder” wordt verstaan:         
Mr Motus Emst

Onder “het gehuurde” wordt verstaan:         
E-chopper(s) en/of E-bike(s) inclusief alle toebehoren

Onder “huurder” wordt verstaan:     
Hoofdhuurder (ook namens eventuele medehuurders)


Artikel 1.  
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat af te leveren aan huurder. Huurder ontvangt het gehuurde in goede staat en met volle accu.

Artikel 2. 
Huurder verklaart met ondertekening van de huurovereenkomst, welke getekend dient te worden bij aanvang van de huurperiode, dat alle personen van de door hem of haar gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden en dat alle deelnemers in bezit zijn van een geldig Nederlands (bromfiets-) rijbewijs en een minimum leeftijd hebben van 16 jaar of in het geval van een E-bike 12 jaar.

Artikel 3. 
Huurder en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. 

Artikel 4. 
Het is niet toegestaan voor en/of tijdens de huurperiode alcoholische dranken te nuttigen.

Artikel 5. 
Het gehuurde is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Dit geldt voor alle schade (inclusief diefstal, aan de E- chopper(s) / E-bike(s) of andere eigendommen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, binnen 48 uur vergoeden. Bij het niet binnen 48 uur voldoen van de totale schade, zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 6. 
Huurder draagt de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege hem/haar en/of de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder hiervoor volledig vrijwaren.

 


Artikel 7. 
Het huren van de E-chopper(s) / E-bike(s) en toebehoren geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of goederen.

Artikel 8. 
Bij diefstal / vermissing van het gehuurde is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging hiervan. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 9. 
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij anders met verhuurder afgesproken.

Artikel 10. 
Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde, vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van          € 10,- euro per E-chopper / E-bike per afgerond uur. 

Artikel 11. 
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

Artikel 12. 
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde en onvoorziene weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, een boeking te annuleren en te verzetten als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. Wanneer huurder vanwege weersomstandigheden de boeking wenst te annuleren, zal er een voucher afgegeven worden voor het bedrag van de oorspronkelijke boeking en kan deze, in overleg met de verhuurder, op een later moment verzilverd worden. Er vindt geen restitutie van huurgelden plaats. 

Artikel 13. 
Vervoer naar of het ophalen van E-choppers / E-bikes op locatie, zal na overleg met de verhuurder efficiënt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de extra vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. 

Artikel 14. 
Bij aanvang van de huurperiode wordt door de verhuurder mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig met de huurder(s) doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken, alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder(s) te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 15. 
Het staat de verhuurder vrij bij aanvang van de huurperiode een borgsom te vragen. Deze borgsom kan bestaan uit € 50,- per gehuurde E-chopper / E-bike met een maximum van € 250,- voor de gehele boeking. De borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperiode indien de E-chopper(s) / E-bike(s) onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode teruggebracht wordt/worden. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele ontstane schade direct met de betaalde borgsom te verrekenen.

 

Artikel 16. 
Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de huurperiode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Artikel 17.
Het is mogelijk om tot uiterlijk één week vóór aanvang van de activiteit het aantal personen kosteloos te wijzigen. Na deze periode worden de gereserveerde E-choppers / E-bikes aan u gefactureerd, tenzij anders met de verhuurder afgesproken.